نمایش مقاله

تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان

صفحه: 45تا 65

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 8 دوره پنجم شهریور 1396

نویسندگان: یوسف جمالی ,سید محمد کلانتر کوشه ,عبدا... شفیع¬آبادی ,مجتبی سلم آبادی ,

کلیدواژگان: رضایت شغلی، سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی، جنسیت.

چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی برازش مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان ابتدایی شهرستان شهریار است. این پژوهش از نوع همبستگی است که به ‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل 200 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهریار به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای (100 مرد و 100 زن) انتخاب و پس از اجرا 166 پرسشنامه جمع‌آوری شد. ابزارهای مورداستفاده پرسشنامه سازگاری زناشویی زن و شوهر (DAS)، فرم بلند پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (ILST) و مقیاس رضایت شغلی دانت بود و داده¬ها به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار آموس تحلیل شد. نتایج نشان داد که سبک زندگی اسلامی تأثیر مستقیم و مثبت بر رضایت شغلی دارد؛ سازگاری زناشویی اثر معناداری بر رضایت شغلی ندارد و جنسیت در رابطه بین رضایت شغلی با سبک زندگی اسلامی و (سازگاری زناشویی و رضایت شغلی) نقش تعدیل‌کننده دارد. در نهایت با اصلاحات انجام‌شده، مدل فرضی، از تبیین و برازش مناسبی برخورداراست. سبک زندگی اسلامی قواعد مناسبی برای رشد فرد و بهتر زیستن فراهم می‌کند که افراد می‌توانند با به ‌کارگیری این قواعد، خشنودی بیشتری را در وقایع زندگی از جمله شغل خود تجربه کنند.




دانلود مقاله





تعداد نمایش: 172 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود