نمایش مقاله

بررسی تطبیقی «ذریه طیبه» در قرآن کریم و صحیفه سجادیه

صفحه: 67تا 88

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 8 دوره پنجم شهریور 1396

نویسندگان: سید جعفر حق شناس ,زهرا تشکری ,

کلیدواژگان: ذریه، ذریه طیبه، شجره طیبه، فرزندصالح، نسل.

چکیده مقاله:
برخورداری از فرزند و نسل از خواسته‌های فطری انسان‌ها است. قرآن کریم با طرح عنوان «ذریه طیبه» این خواسته‌ فطری را جهت داده است. «ذریه طیبه» اولین عنصر سازنده خانواده و جامعه طیبه است و تحقق نسل‌های پاک و طاهری که مایه مباهات پیامبر گرامی(ص) و اهل‌بیت طاهرین(ع) باشند با شناخت ویژگی‌های «ذریه طیبه» و الگوپذیری از آن امکان‌پذیر خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ذریه طیبه از منظر قرآن کریم و سخنان امام سجاد(ع) به شیوه تطبیقی کوشیده است با تحلیل دو مسأله منزلت و اوصاف ذریه طیبه، در شناساندن معارف بلند کتاب و سنت گام بردارد که در این راستا، سه محور اساسی درباره «ذریه طیبه» مطرح ‌شد؛ در محور اول با بررسی واژه‌های «ذریه» و «طیبه» پایه‌های مفهومی بحث ارائه ‌شد و ضمن بیان دایره جنسیتی «ذریه» مشخص که ذریه طیبه به معنای نسل پاک، از دستاوردهای مهم زندگی انسان مؤمن و استمرار وجود او است و استمرار نسل پاک توسط همه فرزندان، فارغ از جنسیت آنان صورت می گیرد. در محور دوم، با معرفی ذریه طیبه به عنوان بخشی از وجود انسان و بیان آثار اخروی آن، اهمیت و جایگاه «ذریه طیبه» تبیین شد و در نهایت، ویژگیهایی مثل احسان، فروتنی، فرمانبری، دعا و درخواست مغفرت، خدمتگزاری و یاوری فرزندان نسبت به والدین از ویژگیهای ذریه طیبه معرفی شد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 219 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود