نمایش مقاله

مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه: 89تا 106

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 8 دوره پنجم شهریور 1396

نویسندگان: عباس‌علی‌ هراتیان ,مسعود جان‌بزرگی ,مژگان آگاه هریس ,نیره ساری مطلق ,

کلیدواژگان: طرح‌واره، روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی، پایبندی مذهبی، دین‌داری.

چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی در بین زنان و مردان متأهل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین استان سمنان بود که تعداد نمونه 391 زوج پژوهش از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین آنها انتخاب شد. شرکت‌کنندگان در این پژوهش همراه با ارائه برخی مشخصات جمعیت‌شناختی به پرسشنامه های روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه (YSQ-SF)، باورهای غیرمنطقی (IBT)، تعارض زناشویی (MCQ-R) و پایبندی مذهبی (JRAQ) پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه متغیر از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان وجود دارد، اما این تفاوت در مورد متغیر روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه، معنادار نشد. در واقع ازدواج، انتخاب روان‌بنه همسان یا همسان‌ساز روان‌بنه‌ها است، در حالی که این پدیده درباره باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی، صادق نیست.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 149 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود