نمایش مقاله

زمینه‌ها و علل تأسیس آموزشگاه توسط میسیونرهای امریکایی برای مسلمانان ارومیه در سال 1840م/1255ق

صفحه: 31تا 56

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 7 دوره چهارم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: حمید حاجیان پور ,موسی خاموشی ,

کلیدواژگان: میسیونرهای امریکایی، آموزشگاه، مسلمانان، ارومیه، امنیت.

چکیده مقاله:
میسیونرهای امریکایی در سال 1835م/1251ق وارد ارومیه شدند و تا پیش از سال 1840م/1255ق، حاضر به فعالیت در میان مسلمانان این شهر نبودند، اما در این سال، برای آنان آموزشگاهی تأسیس کردند. امریکایی‌ها تا پیش از سال 1840م/1255ق تحت حمایت دولت انگلستان بودند، اما در پی تیرگی روابط ایران و انگلیس، حمایت بریتانیا را از دست دادند. (تاریخچه) این پژوهش به واکاوی علل تأسیس آموزشگاه توسط میسیونرهای امریکایی برای مسلمانان ارومیه می¬پردازد. (مسئله) تاکنون پژوهشی مستقل در زمینه فعالیت میسیونرهای امریکایی در میان مسلمانان ارومیه صورت نگرفته است. (پیشینه) این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که چرا میسیونرهای امریکایی در سال 1840م/1255ق برای مسلمانان ارومیه آموزشگاه تأسیس کردند؟ (سؤال) پس از تیرگی روابط ایران و انگلیس، آن‌ها در پی کسب امنیت در ایران به فکر جلب حمایت پادشاه و مقامات ایرانی افتادند. رقابت آنان با میسیونرهای فرانسوی نیز برای جلب توجه مقامات ایرانی بود. علاوه بر این، آنان شرایط تبلیغ در میان مسلمانان سایر شهرهای ایران را مناسب نمی‌دانستند. (فرضیه) پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی علل تأسیس آموزشگاه مزبور بپردازد. (روش) این پژوهش در پی بررسی علل شروع فعالیت آموزشی امریکایی‌ها در میان مسلمانان ارومیه است. (هدف) تأسیس آموزشگاه برای مسلمانان ارومیه، تضمینی برای ادامه فعالیت میسیونرها بود. (یافته)
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 107 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود