نمایش مقاله

کاربست روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان

صفحه: 57تا 88

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 7 دوره چهارم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: محمدرضا بارانی ,

کلیدواژگان: شیعه¬پژوهی، غربیان، مسشترقان، روش¬شناسی، پدیدارشناسی، دیوید پینالت، شبه قاره هند.

چکیده مقاله:
شیعه¬پژوهی غربیان فرایند طولانی را پشت سر گذاشته و دیدگاه¬های آنان در این زمینه به‌ویژه در سده بیستم میلادی تحولات شگرفی داشته است. آثار آنان به دلیل برخورداری از روش¬های پژوهش نوین جایگاه بایسته¬ای پیدا کرده¬اند که چندان توجه پژوهشگران را جلب نکرده است.(پیشینه) بدین روی روش¬شناسی شیعه¬پژوهی غربیان از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوشتار با در نظر گرفتن این پرسش که روش پدیدارشناسی در مطالعات شیعی غربیان چه جایگاهی دارد؟ (پرسش) به بررسی این روش در مطالعات شیعی آنان و مولفه¬های پدیدارشناسی دیوید پینالت خواهد پرداخت. (هدف) روش پدیدارشناسی، به گمان بسیاری، روشی همدلانه با مکتب تشیع است و نشان‌گر تأثیرپذیری غربیان از مطالعات شیعی قلمداد شده است. (فرضیه) به دلیل این‌که پینالت آثار فراوانی در این زمینه دارد و از سوی دیگر به شهرهای مختلفی در هند و کشورهای شبه قاره هند سفر کرده و روش پدیدارشناسی را دقیقا انجام داده است، با روش توصیفی و تحلیلی راهکارهای او در یکی از آثارش (روش) به بررسی راه¬ها و ابعاد مطالعات او در شناخت شیعه و کاربست روش‌شناسانه شیعه¬پژوهی او می‌پردازیم. (تبیین مسئله) مهمترین دست¬آورد تحقیق این است که برخلاف گمان بسیاری، روش پدیدارشناسی هم¬گرایانه نبوده است و بر اساس اهداف مشخص برای شناخت جایگاه و ظرفیت کنونی و آینده مذهب تشیع و جایگاه جامعه‌شناختی سنت-های شیعی انجام می¬گردد که نمونه آشکار آن در نوشته¬های پینالت موجود است. (یافته)
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 87 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود