نمایش مقاله

تاریخ‌نگری محدث قمی(ره)

صفحه: 77تا 100

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 23 دوره دهم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: رحمت الله بانشی ,ناصر باقری بیدهندی ,

کلیدواژگان: تاریخ نگاری، تاریخ نگری، محدث قمی، معصومین(ع).

چکیده مقاله:
محدث قمی بخش عمده¬ای از آثار علمی خود را به نگارش تاریخ اختصاص داد. علی‌رغم استقبال گسترده از آثار تاریخی وی، درباره نگرش تاریخی او پژوهش درخوری انجام نگرفته است. در این مقاله با نگاهی نوپردازانه به متن آثار تاریخی محدث قمی بینش تاریخی نویسنده ترسیم گردید و روشن شد آغاز و پایان هستی را جلوه¬ای از مشیت الهی می¬داند که برای جهان و آفرینش آرمانی در نظر گرفته شده است. محدث قمی نقش رهبران دینی و حاکمان را در سعادت و یا شقاوت جامعه برجسته می¬داند. تعریف و فایده‌مندی تاریخ از نظرگاه محدث قمی شرح تجارب و احوال گذشتگان است و این تجربه انگیزی تاریخ، فایده و سودمندی روشنی در زندگی مادی و معنوی انسان دارد و راه رسیدن به کمال را به سالکان می‌نمایاند. بدین سان، می¬توان گفت اساس اندیشه و فهم تاریخ نگاری محدث قمی بر اهمیت به ایده تحکیم ایمان و اعتقادات مذهبی جامعه شعیه استوار شده است. او تاریخ را کاربردی و مردمی می‌نگریست و می‌کوشید در زمانی که تألیف آثار علمی به زبان عربی ارزش بود به زبان فارسی و به شکلی روان اندیشه¬های خود را مکتوب کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 128 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود