نمایش مقاله

اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه‌ها و قراردادهای دوره پیامبر(ص)

صفحه: 101تا 116

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 23 دوره دهم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سیده لیلا تقوی سنگدهی ,بهرام امانی چاکلی ,جمیله عباسی ,

کلیدواژگان: عصر پیامبر(ص)، عهدنامه، قرارداد، اصل اقتصادی، عدالت اقتصادی.

چکیده مقاله:
پیامبر گرامی اسلام از آغاز دعوتَش به دنبال برپایی دولت و نظام سیاسی کاملی بود. هنگامی که در مدینه به چنین دولتی دست یافت، با توجه به واقعیت اقتصادی آن شهر؛ یعنی دشواریهای زندگانی و فقر شماری از مهاجران، برای بِه‌سازی اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی و زُدایش فقر و کاهش محرومیت آنان، بسیار کوشید. برای نمونه، بر پایه اوضاع و احوال زمانی، قراردادهایی با گروه¬های مسلمان و نامسلمان آن جامعه میبست که بیشتر آنها به حوزه اصلی زندگی مردم؛ یعنی اقتصاد معطوف بودند. پیامبر با بهرهگیری از منابع مالی برآمده از قراردادها، برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی پایدار تلاش می‌کرد. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی به چیستی اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر قراردادها و عهدنامه¬¬های پیامبر (ص) با دیگران پاسخ میگوید. بنابر فرضیه¬ اصلی پژوهش، عدالت اقتصادی برجسته‏ترین اصل حاکم بر این پیمانها بوده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 136 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود