نمایش مقاله

اسباب و زمان گسترش روایت حفص

صفحه: 11تا 42

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 8 دوره پنجم بهار و تابستان 1396

نویسندگان: قاسم بستانی ,

کلیدواژگان: روایت حفص، اسباب و علل، گسترش.

چکیده مقاله:
روایت حفص از عاصم در حال حاضر یکی از شایع‌ترین روایت‌های قرآنی است و این امر موجب مطرح شدن این سؤال نزد متأخرین گشته است که چرا با وجود اتفاق نظر مسلمانان نسبت به حداقل هفت قرائت و متواتر دانستن آنها و روایت‌هایشان، این روایت از چنین گستردگی برخوردارست و علل و اسباب آن چیست؟ و این گستردگی از چه زمانی به وقوع پیوسته است؟ کدام یک از اسباب و علل محتمل در این باره، قرین به صحت است؟ در نوشتار پیش رو، با تجزیه و تحلیل داده‌ها، اسباب و علل احتمالی این گستردگی و شیوع، نقد و بررسی شده و این نتیجه آشکار شده است که هیچ یک از اسباب و علل مطرح شده، وافی به مقصود نیست و همچنان علت اصلی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 111 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود