نمایش مقاله

پژوهشی نو در صفت قلقله

صفحه: 43تا 66

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 8 دوره پنجم بهار و تابستان 1396

نویسندگان: محمد‌رضا شهیدی‌پور ,

کلیدواژگان: قلقله، مراتب قلقله، حروف قلقله، قطب جد.

چکیده مقاله:
یکی از صفات فرعی حروف که از اهمیت بسزایی برخوردار است، صفت قلقله می¬باشد که مورد اختلاف نظر دانشمندان قرائت پژوه بوده و در کتاب‌های تجوید و قرائت بدان پرداخته شده است. در این نوشتار به بررسی مباحث مختلف و موضوعاتی از قبیل تعداد حروف قلقله و مراتب آن از شدت به ضعف، کیفیّت ادای قلقله، پرداخته¬ایم. همچنین به این پرسش، پاسخ داده شده است که آیا قلقله صفت لازمه حرف است یا فقط در هنگام سکون و وقف عارض می¬شود و آیا قلقله دارای صفت ضدّ خود می¬باشد یا خیر؟ از آنجا که آسیب‌های مربوط به اجرای قلقله یکی از مصادیق لحن خفی است که تنها استادان زبردست و قاریان برجسته آن را درک می‌کنند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان تصریح شده که قلقله از صفات فرعی غیر متضاد می¬باشد که فقط در هنگام سکون در حروف «قطب جدّ» وجود دارد و هدف از آن محافظت از ماهیت و صفات اصلی آن حروف از قبیل جهر و شدت می¬باشد. قلقله منحصرا در حروف قطب جد وجود دارد و اجرای آن در سایر حروف، خطایی شایع و آشکار به شمار می¬رود. همچنین صدای قلقله جزئی و اندک می¬باشد که نباید به حدّ حرکت کامل برسد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 103 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود