نمایش مقاله

بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 93تا 116

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 8 دوره پنجم بهار و تابستان 1396

نویسندگان: محمد‌علی مهدوی‌راد ,فاطمه حاجی اکبری ,

کلیدواژگان: طبرسی، مجمع البیان، قرائات، اختلاف، قرائات، ترجیح قرائت.

چکیده مقاله:
گستره‌ مبحث قرائات، اختلاف و ترجیح آنها در تفسیر مجمع البیان، بسیار برجسته و فراتر از قرائات مشهور است. افزون بر قرائات هفتگانه و دهگانه، قرائات شاذ و نیز قرائات مستند به یکی از صحابه مورد توجه طبرسی است. وی با وجود توجه خاص به روایت حفص از عاصم و ترجیح آن در بسیاری از موارد اختلاف قرائت و هنگام بیان حجت هر قرائت یا در مرحله بیان معنا و تفسیر آیه‌ها، قرائت دیگران را بر روایت حفص از عاصم ترجیح داده است. هنگامی که آیه‌ای را در بخش المعنی ذکر می‌‌کند، آیه را بر اساس قرائت غیر حفص و بیشتر شعبه از عاصم و دوری از ابوعمرو تفسیر می‌کند او در موارد اختلاف قرائت عاصم با قرائات دیگر، گاه بعضی از این قرائات را به جهات متفاوت، نیکوتر و مقبول‌تر از قرائت عاصم دانسته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود