نمایش مقاله

 تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت‌ها و مؤسسات*

صفحه: 7تا 24

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 9 دوره اول پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: سید محسن طباطبایی ,حسن علیدادی سلیمانی ,

کلیدواژگان: خمس، شخصیت حقوقی، شرکت.

چکیده مقاله:
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقهای شیعه و سنی با استناد به آیۀ 41 سورهۀمبارکۀ انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته‎اند، اما موارد آن مورد اختلاف است، به ویژه منافع کسب که فقط علمای شیعه امامیه بر اساس ظهور آیه و روایات معتبر معصومان^ به آن فتوا داده‎‎اند. پرداخت خمس سرمایه و سود حاصل از آن واجب است و از آنجا که برخی از شرکت‌ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق در آن‌ها نیز جاری گردد. دلیل این تسری دو چیز است: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائر مدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حق مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 65 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود