نمایش مقاله

واکاوی نگرشی بر جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا و دیگر جرائم در فقه امامیه *

صفحه: 25تا 48

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 9 دوره اول پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: فتاح فتاحی وانانی ,عباسعلی سلطانی ,

کلیدواژگان: شهادت، شهادت زوج، شهادت زوجه، جرائم، زنا.÷

چکیده مقاله:
این موضوع از دیرباز توجه فقهای امامیه را به خود جلب کرده ‎است، آن‎چنان‌که در مسیر تطور تکامل دانش فقه اقوال متفاوتی را با استناد به ادلۀ ‎اربعه ابراز داشته‎اند: برخی شهادت زوج را پذیرفته و حد را بر زوجه اجرا کرده‌اند، برخی با شرط عدم قذف قبل از شهادت، حد را بر زوجه جاری دانسته؛ برخی قائل به لعان زوج و حد سه شاهد شده‌اند، برخی بین شهادت بر زوجه غیرمدخول‎بها و مدخول‎بها تفاوت گذاشته و برخی دیگر حد را از زوجه و سه شاهد ساقط دانسته‌اند. قانون مجازات نیزبا توجه به مواد 174 و 175 شهادت زوج را مجاز ندانسته‎است. در این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی، اقوال فوق و نظرات مربوط به شهادت زوج بر زوجه در دیگر جرائم به تفصیل با ذکر دلایل هرکدام تحلیل و بررسی شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 59 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود