نمایش مقاله

التزام به تعهدات بین‎المللی به مثابه قاعده‌ای در فقه بین‎الملل *

صفحه: 71تا 98

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 9 دوره اول پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: محمدصادق محسن‌زاده ,

کلیدواژگان: تعهدات، وفا، لزوم، سیره پیامبر اعظم’

چکیده مقاله:
یکی از اصول و قواعد اساسی که در فقه بین‎المللی اسلام مطرح است پایبندی به تعهدات بین‎المللی می‌باشد. این قاعده از نظر اسلام یکی از عالی‌ترین فضائل انسانی و یکی از شرایط اساسی ایمان محسوب می‌شود که تخطی از آن در حکم بی‌دینی و بی‌ایمانی است و مسلمانان موظف‌اند در برابر بیگانگان و کفار نیز این اصل و قاعده را رعایت کنند. تأکید آیاتی همانند «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده: 1) و روایاتی چون روایت مشهور نبوی «المسلمون عند شروطهم» و نیز سیرۀ سیاست خارجی پیامبر اعظم’ و امیر مؤمنان× بهترین دلیل بر وجوب رعایت این قاعده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 58 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود