نمایش مقاله

بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی و پیامدهای فرآیند تثبیت آن در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (1923-1950) در ترکیه

صفحه: 7تا 32

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید‌احمد موثقی ,محمد‌هادی مدنی ,

کلیدواژگان: نظام ارزشی مرکزی، کمالیسم، اسلام، مرکز، پیرامون.

چکیده مقاله:
جمهوری ترکیه در سال 1923 تأسیس شد. بنیانگذاران جمهوری در دوره نظام تک حزبی به منظور تثبیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی به مهندسی‌های فرهنگی و سیاسی زیادی دست زدند. سیاست‌های اعمال شده این دوره و بازتاب‌های آن، به یک معنا تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر ترکیه را شکل داده است. به این دلیل، چیستی ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی و پیامدهای فرایند تثبیت آن در دوره نظام تک حزبی در ترکیه یک سوال مهم به شمار می‌آید. (سوال) به نظر می رسد ماهیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی که از سه اصل پوزیتیویسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم متشکل می‌باشد، منجر به پرورش یک نسل کمالیست و شکل‌گیری نزاع بین دولت و جامعه در قالب نظریه مرکز ـ پیرامون گردیده است. (فرضیه) مقاله حاضر، شناسایی نتایج و پیامدهای اعمال روش‌های ژاکبنی و تحمیل‌های از بالا را که به منظور تثبیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی صورت گرفته است، غایت اصلی خود ساخته، (هدف) این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر را با استفاده از نظریه مرکز ـ پیرامون و به کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده (روش) و به نتیجه عدم موفقیت نظام ارزشی مرکزی کمالیستی در ایجاد یک نظام سیاسی جامع، فراگیر و کاربردی در قالب دولت - ملت، دست یافته است. (یافته)
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 90 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود