نمایش مقاله

تاریخ روابط اقتصادی ایران و آلمان در دوره قاجار (با تکیه بر حوزه خلیج¬فارس)

صفحه: 77تا 110

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 8 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: حمید حاجیان‌پور ,حیدر امیری ,

کلیدواژگان: ایران ،آلمان، قاجار، بنادر خلیج فارس، نیروی سوم، تجارت.

چکیده مقاله:
خلیج¬فارس در طول تاریخ، مورد توجه کشورهای منطقه¬ای و فرامنطقه¬ای قرار داشته¬است. این منطقه از آن‌جا که ادامه‌ی آب¬های اقیانوس هند است، در قرن نوزدهم مورد توجه کشورهای استعمارگر اروپایی قرار گرفت و موجب افزایش اهمیت این آبراه و به‌ویژه بنادر و جزایر آن شد. در اواخر قرن نوزدهم، آلمان¬ها برای نفوذ در ایران و به دست آوردن جایگاه سیاسی و اقتصادی در خلیج¬فارس تلاش¬هایی را آغاز کردند. یکی از روش¬های نفوذ آلمان¬ها در خلیج¬فارس، توجه بیشتر به روابط بازرگانی و اقتصادی بود. آلمان¬ها سعی کردند با فرستادن هیأت¬های تجاری و بازرگانی، بر بازرگانی خلیج¬فارس تسلط یابند ولی در سایه اقتدار انگلستان نتوانستند جایگاه مناسبی برای خود در خلیج¬فارس ایجاد کنند. ناصرالدین¬شاه قاجار برای مقابله با نفوذ و مداخله نمایندگان روس و انگلیس در امور داخلی کشور و ایجاد تعادل در سیاست خارجی و حفظ استقلال، درصدد برآمد یک دولت دیگر اروپایی را در سیاست ایران ذی¬نفع کند. به دنبال دیدار ناصرالدین¬شاه قاجار از آلمان در سال 1290هـ.ق/ 1873م. عهدنامه مودت تجارت بین ایران و آلمان در سن¬پترزبورگ منعقد و به دنبال آن روابط اقتصادی ایران و آلمان آغاز شد. این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و اسناد تهیه شده¬ است در صدد بررسی جایگاه آلمان در فعالیت¬های اقتصادی خلیج¬فارس در بیستم می¬باشد. با توجه به نتایج این مقاله، آلمان¬ها در یک دوره کوتاه¬مدت ولی پربار توانستند تجارت خلیج¬فارس را در بین سال¬های انقلاب مشروطه تا جنگ اول جهانی به دست گیرند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 93 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود