نمایش مقاله

روش شناسی تاریخ نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاِشراف

صفحه: 87تا 100

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 24 دوره دهم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سارا زمانی رنجبر گرمرودی ,سیدابوالفضل رضوی ,

کلیدواژگان: مسعودی، تاریخ¬نگاری، التنبیه و الاشراف، روش¬شناسی.

چکیده مقاله:
هدف اصلی این نوشتار، بررسی روش¬شناسی تاریخ¬نگاری مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف است. این روش¬شناسی، ما را با یکی از الگوهای تاریخ¬نگاری که همانا ترکیب روش موضوعی با روش سال به سال(حولیات)، انتخاب روش مشاهده و تجربه مستقیم و اختصارنویسی در تاریخ¬نویسی است، آشنا می‌سازد. مسعودی، اولین مورخ اسلامی است که ظهور تفکر انتقادی را در تاریخ¬نگاری اسلامی بنیان نهاد. اصولا تاریخ¬نگاری مسلمانان تا قبل از ظهور او، از ضعف گفتمان انتقادی رنج می¬برد. نوع نگرش مسعودی به منابع تاریخ¬نگاری¬اش، در دو اثر ارزشمند و به جامانده از وی یعنی مروج الذهب و التنبیه و الاشراف، سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ¬نگاری اسلامی شد و بعدها ابن¬خلدون، نه تنها به این روش، پای¬بند بود بلکه آن را به درجه اعلایی رساند. در نگارش کتاب التنبیه و الاشراف، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصری که مسعودی در آن می¬زیست، تاثیرگذار بوده، اما شرط تام به شمار نیامده، در کنار این عامل، ذوق و قریحه نویسنده، و ذهن خلّاق وی نیز، نقشی اساسی را داشته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 75 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود