نمایش مقاله

عملیات انفال(نسل کشی کردهای عراق) و رژیم بعث

صفحه: 101تا 130

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 24 دوره دهم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: رحمت عباس تبار ,خسرو محمد حسین‌پور ,

کلیدواژگان: انفال، کردها، رژیم بعث، توتالیتاریسم.

چکیده مقاله:
انفال، نام عملیاتی بود که رژیم بعث عراق برای کشتار دسته جمعی کردها استفاده نموده است. تا کنون بازخوانی های متعددی با رویکردی قومی یا سیاسی به این مسئله انجام شده است اما پژوهش حاضر بنا دارد از منظری متفاوت، به رابطه میان انفال و ماهیت رژیم بعث بپردازد. لذا سوال اصلی این است که ماهیت رژیم بعث در ارتباط با انفال را چگونه می‌توان توصیف نمود؟ و اینکه چه رابطه‌ای می‌توان میان رژیم بعث و انفال برقرار نمود؟ انفال یا همان نسل کشی کردهای عراق، در جامعه¬ای به وقوع پیوست که تمام ویژگی‌های یک جامعه توده‌ای و همچنین رژیمی توتالیتر را داراست. مفروض مقاله این است که انفال، تنها در رژیم توتالیتری همچون بعث می‌توانست رخ دهد. بنابراین با استفاده از نظریه توتالیتریسم، به آزمون فرضیه پرداخته و همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیلی_ توصیفی بهره گرفته ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تنها زمانی می‌توان ماهیت اصلی رژیم بعث را فهمید و علت نسل کشی‌هایی همچون انفال کردها ،کشور گشایی‌ها، نظامی گری‌ها و غیره را درک نمود که آن را به مانند رژیمی توتالیتر فهمید و بررسی کرد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 72 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود