نمایش مقاله

نگاهی به دیدگاه‌های مطرح در رابطه نفس و بدن

صفحه: 43تا 68

نشریه: دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره : 7 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ,ابوالفضل کیاشمشکی ,

کلیدواژگان: رابطه نفس و بدن، دوگانه‌انگاری، وحدت‌انگاری، رفتارگرایی، این‌همانی، کارکردگرایی، حیث التفاتی.

چکیده مقاله:
در مقاله حاضر، رابطه نفس و بدن ازدیدگاه فیلسوفان بررسی می‌شود. برای تبیین این رابطه، دیدگاه‏های گوناگونی ازسوی صاحب‌نظران ابراز شده است که به دوگروه عمده «وحدت‌انگاری» و «دوگانه‌انگاری» قابل تقسیم می‌باشد. در دیدگاه وحدت‌انگار، نفس و بدن یکی‏اند و دو کارکرد یک جوهر واحدند، درحالی‌که در دیدگاه دوگانه‌انگار، نفس و بدن دو جوهر مجزا و مستقل از یکدیگرند که هریک کارویژه خاص ِخود را دارند. دیدگاه دوگانه‌انگاری که سابقه‌ای به بلندای تاریخ فلسفه دارد، طرفدارانی جدی همچون افلاطون از متقدمان و دکارت از متأخران دارد. دراین‌میان غالب فیلسوفان مسلمان متمایل به دیدگاه دوگانه‌انگاری بوده‏اند که ابن‎سینا یکی از تئوری‌پردازان اصلی آن است. به این دلیل که نقدهای جدی به هردو دیدگاه وارد است، نمی‎توان به‌صورت جدی یکی از نظریات را برگزید؛ هرچند دوگانه‌انگاری موجه به‌نظر می‎رسد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 52 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود