نمایش مقاله

جایگاه محبت در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام

صفحه: 83تا 100

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 01 دوره اول(راه تربیت) پاییز 1384

نویسندگان: رضا حبیبی ,

کلیدواژگان: محبت، عشق، نظام اخلاقی و تربیتی

چکیده مقاله:
محبت چیست، دامنه تأثیر آن، چه اندازه است، آیا علاوه بر تصور رایج که برداشتی سطحی از محبت دارد زیر ساخت عمیقی برای آن وجود ندارد؟ این مقاله می کوشد این نکته را روشن سازد که محبت کلیدی ترین مفهوم در نظام اخلاقی و تربیت دینی است و بسیار بیش از آنچه در فهم عمومی متصور است در جهت دهی به زندگی انسانی نقش دارد. با این نگاه سعی شده این تأثیرات از زوایای گوناگون تبیین شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 993 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود