نمایش مقاله

تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی

صفحه: 5تا 28

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره : 36 دوره یازدهم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: محمدصادق طباطبایی ,نفیسه جعفری ,

کلیدواژگان: شرکت حقوقی، مال مشاع، تقسیم، افراز، تمییز حق

چکیده مقاله:
تقسیم یکی از راه‌های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصۀ هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه‌های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی دربارۀ آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جملۀ این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه‌ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 52 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود