نمایش مقاله

بررسی‌فقهی ‌و حقوقی‌ مهریه‌ زوجۀ مسلمه غیر مدخول‌بِها

صفحه: 53تا 69

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره : 36 دوره یازدهم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: جمیله افروشته ,امیرحمزه سالارزائی ,

کلیدواژگان: کفر، مهریه، انفساخ قبل از آمیزش، فسخ قبل از آمیزش، زوجه مسلمان شده.

چکیده مقاله:
ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می‌آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می‌گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می‌شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی‌ـ‌تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریة عرفی وی را زایل می‌کند و زوجه را مصداقی از قاعدة اقدام علیه خود، قرار می‌دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 49 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود