نمایش مقاله

روش های تربیت عرفانی

صفحه: 26تا 40

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 03 دوره دوم(راه تربیت) تابستان و پاییز 1386

نویسندگان: عبدالرضا مهاجر ,

کلیدواژگان: حقیقت, عشق, زندگی,

چکیده مقاله:
تفاوت های محتوایی و روش های تربیت اخلاقی با روش های تربیت عرفانی نخست، تفاوت های محتوایی حدی اصول و روش های تربیت اخلاقی با اصول و روش های تربیت عرفانی است. به تعبیر دیگر، اگر چه معنا و مفهوم اصول و روش و چارچوب آن با اخلاق یکسان است. ولی با وجود این، به لحاظ محتوایی تفاوت های جدی میان آن دو وجود دارد که در این مختصر نمی توان به تحلیل آن پرداخت ولی اجمالاً می توان گفت که عرفان و سلوک عرفانی چیزی غیر از مباحثه و علم و مشق است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 825 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود