نمایش مقاله

بررسی قرائات منسوب به ائمه(ع) در سوره مائده

صفحه: 33تا 53

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 9 دوره پنجم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ,زهره دانشی کهن ,

کلیدواژگان: قرآن، سوره مائده، قرائات، معصومان، روایات تفسیری

چکیده مقاله:
تحلیل قرائات منسوب به معصومان از مباحث در خور در عرصه تفسیر است و تحلیلی و بررسی روایات تفسیری و فقهی قرائات نتایج جالب توجهی را به دست می‌دهد که بارزترین نتیجه آن، پی بردن به ارزشمندی این قرائات و روایات مربوط به آنهاست هر اینکه در کنار دیگر قرائات در تفسیر آیات باید مورد توجه واقع شوند. همچنین توجه به بعضی از قرائات منقول از معصومین تأثیر بسزایی بر تفاسیر شیعه دارد، ولی مفسران و فقهای شیعه، روایات قرائات را نیز همچون دیگر روایات تفسیری کمتر مورد توجه ویژه قرار داده‌اند، در حالی که این روایات در خور اهتمام و استفاده بهینه است. این مهم در سوره مائده بیشتر جلب توجه می‌کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 24 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود