نمایش مقاله

بررسی حکم سکوت و استماع شنوندگان هنگام قرائت قرآن

صفحه: 97تا 108

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 9 دوره پنجم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ,

کلیدواژگان: قرآن، استماع، سکوت، قرائت، حکم فقهی.

چکیده مقاله:
آیه 204 سوره اعراف دستور سکوت و استماع را به شنوندگان قرائت قرآن می‌دهد. این آیه در تفسیر و فقه در موارد متعدد مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن ارائه شده است. از جمله وجوب سکوت و استماع در نماز و غیرنماز، وجوب در نماز جماعت و استحباب در غیر نماز یا وجوب در هنگام نزول قرآن؛ البته برخی مفسران نیز استماع را کنایه از عمل به محتوای آیات دانسته‌اند. در مورد وجوب استماع و سکوت به ظاهر آیه فوق و نیز آیه 21 سوره انشقاق و احادیث و برای عدم وجوب نیز به اجماع، ‌احادیث و جمله «لعلّکم ترحمون» ذیل آیه استدلال شده است. این نوشتار بعد از بررسی دلایل طرفین با روش تحقیق تفسیری و فقهی به این نتیجه رسیده که وجوب سکوت و استماع شامل نماز و غیر نماز می‌شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 15 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود