نمایش مقاله

جایگاه عالمان شیعه در دائره المعارف قرآن الیورلیمن

صفحه: 33تا 49

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 23 دوره دوازدهم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: محمد حسن زمانی ,رفیع میرزا محمد ,

کلیدواژگان: قرآن، دایرة المعارف، الیورلیمن، شیعه، شیخ مفید، آیت الله خویی.

چکیده مقاله:
دایرة‌المعارف نویسی قرآن سابقه دیرینه دارد و دانشنامه قرآن الیورلیمن «قرآن: یک دایرة‌‌المعارف» (The Quran: An Encyclopedia) دومین دایرة‌‌المعارف نگاشته شده توسط مستشرقان پیرامون قرآن‌کریم است که با سرویراستاری پروفسور الیور لیمن (Oliver Leaman) در سال 2005 م در آمریکا نوشته و در یک جلد به چاپ رسید. این دائرة‌‌‌المعارف اگرچه از آن جهت که تلاشی جدید برای ارائه مفاهیم قرآنی به مخاطب ناآشنا با کتاب وحیانی مسلمانان است، تقدیر کردنی است؛ اما از جهات مختلفی مانند: دخالت دادن ذهنیت و پیش فرض‌های رایج در اذهان مستشرقان، و اشتباهات فاحش دیگر دچار کاستی‌هایی است. دایرة‌‌‌المعارف الیور لیمن تنها دو عالم شیعه (شیخ مفید و آیت الله خویی) را در مدخل‌های خود جا داده است؛ اما علت انتخاب این دو شخصیت را روشن نکرده است. این پژوهش که به صورت توصیفی ـ تحلیلی تهیه گردیده و نقش این دو عالم شیعه را در گسترش علوم در این دائرة‌المعارف بررسی نموده و کمبودهایی که در این زمینه جبران و کامل کرده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 11 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود