نمایش مقاله

عالمان شیعه و تاریخ قرآن از دیدگاه مستشرقان

صفحه: 51تا 64

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 23 دوره دوازدهم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ,مریم نقدی نسب ,

کلیدواژگان: قرآن، شیعه، تاریخ قرآن، مستشرقان

چکیده مقاله:
تاریخ قرآن و موضوعات آن از مسائل مهم حوزه اسلام است که همواره کانون توجه قرآن‌پژوهان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. به نظر می¬رسد مطالعات گسترده خاورشناسان که با تکیه بر پیش فرض¬های خاص آنان بوده، سعی در نادیده گرفتن آثار شیعه در این موضوع مهم داشته‌‌اند. خاورشناسان در کنار منابع مسیحی و یهودی، همگی از منابع اهل سنت استفاده کرده¬اند که پیش فرض¬های غرض ورزانه و نتیجه گیری¬های اشتباه را در موضوعات تاریخ قرآن در پی-داشته است. اکثر مطالعات تاریخ قرآن مستشرقان، برگرفته از تاریخ قرآن نولدکه بوده است. در این نوشتار سعی شده نظرات خاورشناسان پیرامون نقش شیعه در تاریخ قرآن با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی گردد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 14 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود