نمایش مقاله

ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درخصوص عصمت پیامبر اکرم

صفحه: 85تا 102

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 23 دوره دوازدهم پاییز و زمستان 1396

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌زاده ,هاجر اسدی ,

کلیدواژگان: پیامبر، الگو، عصمت، گلدزیهر، مستشرقان

چکیده مقاله:
گلدزیهر، مستشرق مجاری الاصل، در بخش اول اثر مشهور خویش «العقیدة و الشریعة فی الاسلامی»، متعرض بحث عصمت نبی اکرم شده است. وی در مقاله «محمد و اسلام» با استناد به دلایلی، صلاحیت پیامبر اکرم را به عنوان «اسوه حسنه» کاملا ردّ و سپس با تکیه¬ بر این ادعا، معصومیت ایشان را انکار می¬کند. اگرچه در واکنش به دیدگاه وی، پاسخ¬های موجزی از سوی محققان اسلامی داده شده است بخش‌هایی از آن همچنان بی¬پاسخ مانده است؛ لذا پژوهش حاضر درصدد است با اتخاذ روش تحلیلی ـ انتقادی، ضمن بیان دقیق نظریه¬ گلدزیهر در این خصوص و استخراج مبانی و مستندات نقلی و درون دینی وی هر یک را به¬طور جداگانه مورد ارزیابی و مداقّه قرار¬دهد. یافته¬های پژوهش از عدم تسلط و اشراف علمی گلدزیهر بر منابع اسلامی اعم از آیات و روایات و در نتیجه فهم ناقص و نادرست او حکایت می‌کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 12 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود