نمایش مقاله

نسخه های خطی فارسی در آرشیوی کوزوو

صفحه: 33تا 46

نشریه: HIKMET

شماره : 4 دوره اول زمستان 1391

نویسندگان: Sadik Mehmeti ,

کلیدواژگان: نسخه های خطی فارسی، آرشیوی کوزوو، عثمانیها

چکیده مقاله:
در این مقاله نسخه های خطی فارسی در آرشیوی کوزوو معرفی می شوند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 252 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود