نمایش مقاله

نگاه به ادبیات اسلامی آلبانیایی

صفحه: 9تا 42

نشریه: HIKMET

شماره : 6 دوره دوم تابستان 1392

نویسندگان: Hasan Kaleshi ,

کلیدواژگان: ادبیات اسلامی آلبانیایی، نویسندگان مسلمانان آلبانیایی

چکیده مقاله:
در این مقاله مولف به ادبیات اسلامی آلبانیایی می پردازد و نویسندگان مسلمانان آلبانیایی را معرفی می کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 205 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود