نمایش مقاله

خدمات سامی فراشری به زبانشناسی

صفحه: 43تا 76

نشریه: HIKMET

شماره : 6 دوره دوم تابستان 1392

نویسندگان: Mehdi Polisi ,

کلیدواژگان: سامی فراشری ، زبانشناسی، زبانهای شرقی

چکیده مقاله:
در این مقاله نویسنده خدمات سامی فراشری به زبانشناسی مشخص و تحلیل می کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 248 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود