نمایش مقاله

مبارزات آلبانیایی ها علیه امپراطوری عثمانی

صفحه: 91تا 118

نشریه: HIKMET

شماره : 6 دوره دوم تابستان 1392

نویسندگان: Dr. Suat Zeyrek ,

کلیدواژگان: مبارزات آلبانیایی، امپراطوری عثمانی، آلبانی

چکیده مقاله:
در این مقاله نویسنده به مبارزات آلبانیایی ها علیه امپراطوری عثمانی نگاه تاریخی می کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 202 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود