نمایش مقاله

برسی تطبیقی موانع نکاح در فقه امامیه و حنفیه ‌(2)

صفحه: 89تا 128

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 2 دوره اول زمستان 1391

نویسندگان: محمد موسی فکوری ,

کلیدواژگان: موانع نکاح، قرابت، مطلقه ثلاثه، احصان و اعتداد، استیفاء عدد، لعان، کفر، احرام.  

چکیده مقاله:
موانع نکاح اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد. در این نوشتار به بررسی تطبیقی موانع نکاح در دو فقه (امامیه و حنفیه) پرداخته شده است، این موانع در فقه حنفیه نُه مورد و اما در فقه امامیه و دیگر مذاهب اهل سنت تا ده مورد بر شمرده شده است. در شماره پیشین مجله، قرابت و اثر آن در منع از نکاح مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره باقی موانع نکاح ازدیدگاه فریقین برسی می‌شود. شیوه کار به این صورت است که در ابتدای هر مورد، مواد مربوطه از قانون مدنی آورده می‌شود و سپس موضوع از منظر فقهای حنفی بررسی می‌گردد و بعد از آن دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با آن موضوع بیان و موارد اختلافی آن با فقه حنفی به طور خلاصه تذکر داده می‌شود
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 575 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود