نمایش مقاله

نقد و بررسی قرائت‌های کثرت‌گرایی دینی

صفحه: 47تا 112

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 3 دوره دوم بهار و تابستان 1392

نویسندگان: علی حسین جعفری ,

کلیدواژگان: پلورالیسم، پلورالیسم دینی، پلورالیسم دینی رفتاری - اجتماعی، پلورالیسم دینی طولی، پلورالیسم دینی نجات، پلورالیسم دینی حجت، پلورالیسم دینی وظیفه شناختی، پلورالیسم دینی حقانیت، هدایت عام الهی.

چکیده مقاله:
چکیده در این مقاله، شش قرائت ازقرائت‌های پلورالیسم دینی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از بررسی ابعاد قرائت‌های مذکور، با دلایل روشن به اثبات رسیده است که از میان آنها، پنج قرائت به طور موجبه جزئی مورد قبول متون دینی ومتدینان است؛ اما «پلورالیسم دینی حقانیت» که مهمترین قرائت مورد نظر کثرت‌گراها است، با دلایل عقلی و نقلی رد شده است. همچنین از میان دلایل متعدد کثرت‌گراها، فقط دو دلیل مهم آن‌ها (مبنای معرفت شناسی «کانت» و هدایت عام الهی) به طور مستدل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی استدلال پلورالیست‌ها به هدایت عام الهی، رابطه هدایت عام الهی با حقانیت ادیان که مدعای کثرت‌گراها است به طور دقیق مورد بحث قرار گرفته ورابطه میان آنها به روشنی تبیین شده است. در پایان پس از تبیین ناتوانی قرائت‌های کثرت‌گرایی در حل مشکل ادیان متعدد و حفظ دین‌داری و معنویت، نظریه مورد قبول در مورد تعدد ادیان و رستگاری دین‌داران و ارج‌گذاری به تلاش‌های متدینان ارائه شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 455 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود