نمایش مقاله

نگاهی به مدل‌های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سعدی

صفحه: 35تا 56

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 5 دوره سوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: محمدعلی فکوری ,

کلیدواژگان: سیاست جنایی، دولت، جامعه، دولت اقتدارگرا و فراگیر، سعدی، گلستان، تحلیل محتوا

چکیده مقاله:
بزه، انحراف و کیفر، پدیده‌های همزاد جوامع بشری است که از آغاز پیدایش اجتماعات انسانی، سیاست جنایی و تدابیر ویژه‌ای را در پی داشته است. سیاست جنایی، مجموع تدابیری است که برای مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه صورت می‌گیرد. سیاست کیفری، سیاست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود زیرمجموعه‌های سیاست جنایی می‌باشند؛ ولی سیاست کیفری، تدابیری هستند که جنبه قضایی و اجرایی دارند. بنیان و شالودۀ سیاست جنایی هر جامعه‌ای، در ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه نهفته است. جامعه ارزش‌ها و هنجارهای موردقبول خود را ارزش‌گذاری تقنینی و کیفری می‌نماید که در قالب قانون و کیفر و مجازات تجلی می‌نماید. در این مرحله، افرادی که این ارزش‌گذاری‌های تقنینی جامعه را برنتابند و از خود رفتاری مخالفِ با آن هنجارها و ارزش‌ها بروز دهند، مرتکب عمل مجرمانه شده و باید منتظر واکنش جامعه باشند. در اینکه جامعه واکنش خود به پدیده بزهکارانه یا کژمدارانه را به چه شیوه و در چه چارچوبی بروز می‌دهد، وابسته به نوع نظام سیاسی است که برمی‌گزیند. کتاب گلستان، بازتاب‌دهندۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر سعدی است. سعدی در این کتاب، از دو مدل سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، نه به‌اصطلاح امروزی، حکایت نموده و آن را با الفاظ و داستان‌های گونه‌گون، موردتوجه و تبیین قرار داده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 698 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود