نمایش مقاله

مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و حقوق موضوعه

صفحه: 57تا 84

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 5 دوره سوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: سید علی موسوی ,

کلیدواژگان: مجازات، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، تعزیرات

چکیده مقاله:
جرم و جزا، هم‌نشین دیرین جامعه انسانی، به فراخور تحولات اجتماعی دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده که امروزه به دلیل گسترش بزهکاری، اندیشمندان را بر آن داشت تا با قرائت‌های مختلف از مجرم، جرم و مجازات به ارائه راهکارهایی بپردازند که یکی از ثمرات آن، مجازات‌های متنوع و ناهمگون است. این مجازات‌ها بنا بر یک اعتباری به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود؛ در این نوشتار ضمن تعریف این مجازات‌ها در پی بررسی مبانی مجازات‌های تکمیلی و تبعی در کنار مجازات‌های اصلی هستیم. این نوع مجازات که در بستر ترویج اندیشه‌های تحققی مطرح شد، مبتنی بر آن است که منشأ حقوق کیفری، معیارهای عینی به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل‌های علمی و نه از قواعدی برتر همچون حقوق طبیعی و اراده الهی است؛ علاوه بر این هدف از مجازاتِ انسان‌های بدون اراده، نیز پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرمِ افراد خطرناک و حیوان‌صفت می‌باشد. ازاین‌رو ضمانت اجراها باید متنوع و با شدت باشد؛ این در حالی است که بنا بر جهان‌بینی توحیدی اسلام، انسانِ هدف‌دار در پیمودن راه سعادت خویش مجبور نبوده و خداوند برای راهنمایی آن‌ها به سعادت، برنامه جامعی تشریع کرده است که در آن برای حفظ امنیت ارزش‌های اساسی،‌ مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 971 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود