نمایش مقاله

مؤلفه‌های اثرگذار در تمدن نوین اسلام (آرمان‌شهر)

صفحه: 5تا 18

نشریه: دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره : 5 دوره سوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: عبدالله صادقی ,

کلیدواژگان: تمدن، آرمان‌شهر، ساختار، نقشه راه، مدل نیازها، طبقه‌بندی علوم، دین، علم، آینده.

چکیده مقاله:
چکیده با ظهور اسلام پایه‌های تمدن شکوهمندی گذاشته شد که قرن‌ها داعیه‌دار تمدن سازی بود. ولی اکنون از دوران طلایی خود فاصله دارد و نیازمند تحول در ساختارهایش می‌باشد. نگرش سیستمی به دین راهکار اساسی است. زیرا نگرش سیستمی به دین اساس پی‌ریزی ساختارهای آرمان‌شهر بر اساس نظر اسلام است. بر اساس این نگرش گزاره‌های دین دارای ظرفیت برنامه‌سازی بوده و صرفاً گزاره‌های توصیفی نیستند. و روایت به‌ظاهر ساده‌ای مانند «و نظم امرکم»، راهبردی به معنای؛ «کشور شیعه باید منظم‌ترین کشور دنیا باشد» را خواهد داشت. بر این اساس باید مؤلفه‌های تأثیرگذاری مانند مدل نیازها، طبقه‌بندی علوم و آینده‌پژوهی بر مبنای دین سیستمی تحول یابند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 373 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود