نمایش مقاله

دین و عقل

صفحه: 77تا 106

نشریه: Metafyzika dhe Morali

شماره : 7 دوره سوم زمستان 1392

نویسندگان: سید حسن عظیمی دخت ,

کلیدواژگان: عقلگرایى حداکثرى، ایمانگرایى، عقلگرایى و انتقادى

چکیده مقاله:
در بحث از رابطه عقل و دین یا به عبارت دیگر، تعقل و ایمان - به عنوان دو عملکرد انسانى - پرسش اصلى این نیست که آیا عقل و تعقل در قلمرو دین جایگاهى دارد یا نه، چرا که پاسخ به چنین سؤالى به وضوح مثبت است، بلکه پرسش این است که شخص معتقد به یک نظام دینى، از چه رو به آن نظام معتقد است. آیا وجه اعتقاد وى به گزاره‏هاى دینى از آن روست که وى قادر بر اثبات آن گزاره‏هاست؟ آیا فرایند ایمان که پذیرش حقایق وحیانى است،(1) باید همواره مؤید به معقولیت‏باشد یا ایمان فعل و عملکردى وراى تعقل و عقلانیت است؟ به بیانى دیگر، اگر وحى - که متعلق ایمان دینداران قرار مى‏گیرد - مجموعه‏ایست از حقایق که در قالب گزاره‏ها و قضایایى به بشر رسیده است، در این صورت، عقل و مجموعه علومى که به روش عقلى و از طرق عادى کسب معرفت‏بشرى حاصل مى‏آیند، نسبتشان از حیث راهیابى به آن حقایق چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به سؤالات فوق، دیدگاههایى وجود دارند که مى‏توان آنها را در سه رهیافت عمده جاى داد: عقلگرایى حداکثرى، ایمانگرایى، و عقلگرایى انتقادى.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 178 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود