نمایش مقاله

بررسی آرای گلدزیهر پیرامون اختلاف قرائات قرآن کریم

صفحه: 11تا 32

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 14 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: مجید معارف ,فاخره فراهانی ,

کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، قرائات، گلدزیهر، روایات هفت حرف.

چکیده مقاله:
موضوع قرائات و اختلاف در آن ارتباط مستقیم با نص قرآن کریم دارد به گونه‌ای که اثبات آزادی در قرائت قرآن، تحریف قرآن کریم را در پی دارد. این مسئله مورد اهتمام مستشرقانی چون گلدزیهر قرار گرفته است. قرآن‌پژوهان محقق که به اهتمام والای پیامبر در صیانت از قرآن و وجود قرائت واحد و معیار بودن قرائت عامه معتقد هستند، این اختلافات را به پس از حیات ایشان نسبت داده‌اند و نتایج تحقیق گلدزیهر را ناشی از مراجعه تک بعدی وی به منابع اهل‌سنت، داشتن پیش‌فرض‌های خاص و تعصب و یک‌سویه نگری وی می‌داند. نسبت دادن تمامی قرائات به پیامبر، اثبات عدم وجود نص ثابت برای قرآن، اثبات آزادی و اختیار افراد در قرائت دلخواه از قرآن و در نهایت حکم به تحریف و برابری قرآن با عهدین از دیدگاه‌های گلدزیهر در زمینه قرائات است که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1174 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود