نمایش مقاله

نقد و بررسی دیدگاه‌های گلدزیهر پیرامون سبک تفسیری شیعه

صفحه: 32تا 49

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 14 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ,شهاب کاظمی ,سحر حیدری ,

کلیدواژگان: قرآن، خاورشناسان، سبک تفسیر، شیعه، گلدزیهر.

چکیده مقاله:
علم تفسیر عنصری راه‌گشا جهت وصول به معارف الهی و فهم بهتر قرآن است و آگاهی از گرایش‌ها و روش‌های تفسیری مفسران نقشی اساسی در فهم تفاسیر داشته و همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. ایگناس گلدزیهر مستشرق یهودی مجارستانی، از خاورشناسانی است که به بحث گرایش‌های تفسیری قرآن در میان مسلمانان پرداخته و برخی از ابزارهای استنباط شیعه را به چالش کشیده است. در این نوشتار، ضمن بررسی کتاب گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، اشکالات غیر اصولی و غیر واقع گلدزیهر پیرامون تفسیر شیعه مطرح شده و نقد گردیده است. سبک تفسیری شیعه از دیدگاه گلدزیهر از قبیل تفسیر رمزی و مجازی، اتهام عدم توثیق نص مصحف عثمانی به شیعه، اتهام تحریف قرآن به شیعه از جمله مباحثی است که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در پایان، این نتیجه ابراز شده که گلدزیهر انواعی از سبک‌های تفسیری و دیدگاه‌های علوم قرآنی فرق مختلف اسلامی را به شیعه نسبت داده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1948 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود