نمایش مقاله

بررسی مقاله «آشنایی با قرآن» اثر تامارا سون

صفحه: 51تا 71

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 14 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: سعید رحیمیان ,زهرا رحیمی حقیقی ,

کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، آشنایی با قرآن، تامارا سون.

چکیده مقاله:
مقاله‌ «آشنایی با قرآن» اثر دکتر تامارا سون در بخش اول کتاب «همراه با قرآن بلک ول» به عنوان یکی از منابع درسی رشته علوم اسلامی در دانشگاه‌های غربی به چاپ رسیده است. نویسنده در این نوشتار به مباحث کلی پیرامون قرآن مانند مخلوق بودن قرآن، ساختار متن، مخاطب قرآن، تاریخ قرآن، ارتباط قرآن با دیگر کتب آسمانی، مضامین قرآن، نقش قرآن در زندگی اسلامی، حقوق از دیدگاه قرآن، و مبانی و کاربرد تفسیر قرآن پرداخته است. در این نوشتار پس از ارائه گزارشی از ترجمه، به یاد کرد نقاط قوت و ضعف مقاله، به بررسی و نقد آن در دو بخش ساختاری و محتوایی پرداخته شده است و موارد اختلاف دیدگاه نویسنده با دیدگاه مفسران شیعه یادآوری شده است. در مجموعه 9 مورد از دیدگاه‌های نویسنده که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، در بخش نقد محتوایی بررسی شده و پاسخ درخور ارائه شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 316 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود