نمایش مقاله

بررسی مقاله «ترجمه قرآن» از دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن

صفحه: 73تا 97

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 14 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ,رقیه بیرامی ,

کلیدواژگان: قرآن، ترجمه قرآن، مستشرقان

چکیده مقاله:
نوشتار حاضر به معرفی و نقد مقاله «ترجمه و قرآن» در دایرة المعارف قرآن ویراستة الیور لیمن می‌پردازد که به قلم خانم افنان اچ. فتانی تحریر شده است. نویسنده مقاله به مباحثی چون ترجمه و اخلاقیات، روش‌های ترجمه، چند معنایی بودن رمزی کلمات قرآن، فرهنگ لغت‌های قرآنی و کمک ترجمه‌ها و تاریخچه‌ای مختصر از ترجمه‌های قرآن پرداخته است. به رغم وجود مطالب و برداشت‌های مثبت در این مقاله مطالب جالب تأملی نیز در آن وجود دارد که بر اساس اصول و مبانی ترجمه و شرایط مترجم قرآن کریم به نقد کشیده شده است. عدم دسته‌بندی و قرار ندادن مطالب در مباحث مرتبط با آنها، ارائه استدلال‌های ضعیف از سوی نویسنده برای اثبات دیدگاه خود، تبیین نکردن مطالب و عدم ارائه توضیحات کافی، وجود مطالب نادرست در متن مقاله و عدم ارائه حداقلِ اطلاعات درباره برخی از ترجمه‌ها از موارد نقد مقاله است که در این نوشتار بدان‌ها پرداخته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 283 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود