نمایش مقاله

شناخت‌نامه پایان‌نامه‌های‌ قرآن و مستشرقان

صفحه: 143تا 181

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 14 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: سید عیسی مسترحمی ,

کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، نقد، معارف قرآن، علوم قرآن، پایان‌نامه.

چکیده مقاله:
نقش و تأثیر غیر قابل تردید پایان‌نامه و رساله در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم توجه به کیفیت و کمیت آن‌ها را دو چندان می‌کند. بررسی و نقد فعالیت‌ها و مطالعات قرآنی مستشرقان، از جمله موضوعات و مسائل نوآمدی که در دو دهه اخیر مورد توجه محققان مسلمان بوده است. در نوشتار حاضر، بیش از 80 پایان‌نامه و رساله در سطح ارشد و رساله دکتری در موضوع مطالعات قرآنی مستشرقان مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه شناسه و فهرستی از فصول آنها به بیان بایسته‌ها و ضرورت‌ها در بخش پایان‌نامه‌های قرآنی در حوزه استشراق پرداخته شده است. در یک نگاه کلی می‌توان این پایان‌نامه‌ها را در سه دسته کلی جای داد. دسته اول که به بررسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقی خاص می‌پردازد، دسته دوم که موضوعی خاص از معارف یا علوم قرآن را از نگاه مستشرقان بررسی می‌کند و دسته آخر که به بررسی، نقد و تکمیل آثار می‌پردازند که به نحوی به آراء مستشرقان ارتباط دارد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 482 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود