نمایش مقاله

بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 15 دوره اول پاییز و زمستان 1392

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ,رقیه بیرامی ,

کلیدواژگان: قرآن، ترجمه، ترجمه‌های قرآن، دایرة المعارف لیدن، مستشرقان.

چکیده مقاله:
نوشتار حاضر، بررسی و نقد مقاله «ترجمه‌های قرآن» در دایرة المعارف قرآن لیدن از هارتموت بوبتسین، مترجم قرآن، اسلام‌شناس و قرآن‌پژوه برجسته عصر حاضر است که تاکنون مقالات و کتاب‌های بسیاری در حوزه مطالعات قرآنی تألیف نموده است. وی در ابتدای مقاله، برخی از دلایل مخالفت مسلمانان با ترجمه قرآن را بیان نموده و سپس ترجمه‌های قرآن کریم را در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام تا قرن بیستم و در طی قرن بیستم معرفی کرده و گاه نظراتی نیز در مورد برخی از ترجمه‌ها و مترجمان ارائه داده است. در پژوهش حاضر، علاوه بر بیان نقاط قوت مقاله، نقاط ضعف و کاستی‌های آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. توجه نداشتن نویسنده به اصول، مبانی، روش‌ها و آسیب‌های ترجمه قرآن، تبیین نکردن مطلب و ارائه توضیحات ناقص در برخی قسمت‌ها، عدم ارائه اطلاعات لازم در معرفی ترجمه‌های قرآن، معرفی معایب یا محاسن برخی ترجمه‌ها بدون توجه به دیگر ویژگی‌های بارز آنها و عدم ارائه کاملاً منصفانه و بی‌طرفانه مطالب. از جمله موارد نقدپذیر مقاله است که بر اساس اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم و شرایط مترجم قرآن و نیز قیاس دیدگاه‌های نویسنده با مطالب به دست آمده از منابع معتبر و دیدگاه علمای مسلمان و شیعه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 367 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود