نمایش مقاله

رابطه میان عقلانیت و کرامت انسانی در فلسفه مولا صدرا و کانت

صفحه: 89تا 112

نشریه: Metafyzika dhe Morali

شماره : 5 دوره دوم تابستان 1392

نویسندگان: سیما محمد پور، رضا اکبریان، شاهین آوانی ,

کلیدواژگان: مولا صدرا، کانت، عقلانیت، کرامت شخصی انسان، خلقت

چکیده مقاله:
در فلسفه مولا صدرا و کانت عقل بالاترین قدرت روح می باشد و ساختن عقلانی در بالاترین مرتبه معرفت ها قرار دارد. در نظرگاه این دو فیلوزوف عاقلانیت و یا حکمت صفات اصلی انسان بوده و اساس کرامت او نیز در طبعیت وی می باشد با این تفاوت که مولا صدرا مئیار اصلی را عاقلانیت نظری می داند. در حالیکه کانت عقل عملی را مئیار اصلی می شمارد: یعنی بر اساس اندیشه مولا صدرا ارزش و کرامت انسانی عبارت است از آن چیزی که وی آن را می طلبدو یکی از دلائل عاقلانی این دو فیلسوف خلقت می باشد. هر دو از اینها به موضوع خلقت چه در زمینه نظری ( قبلیت قدرت خلاق و عقل) و هم در زمینه عملی با این تفاوت که مولا صدرا می گوید خلقت انسان متعالی می باشد و توسط اتحاد عقل و اندیشه در حالی که به نظر کانت خلقت انسان عمیقا مرتبط با استقلال و ظهور وی و انسان دارای خاستگاه و آغاز فوق طبیعی ندارد. همچنین ریشه انسان امانیزم و اختیار انسان می باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 373 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود