نمایش مقاله

باطینگری در مجموعه شعری تحیلات نعیم فراشری

صفحه: 75تا 84

نشریه: Metafyzika dhe Morali

شماره : 3 دوره دوم زمستان 1391

نویسندگان: یولاندا لیلا ,

کلیدواژگان: معنویت، باطینگری، جهان بینی، اخلاق، خالق، انسان

چکیده مقاله:
مقاله علمی مختص به "عناصر باطینگری در مجموعه شعری تخیلات نعیم فراشری بیانگر ابعاد معنوی جهان بینی شعری این شاعر نامدار آلبانی می باشد. تحقیق مزبور شامل اشعار اولیه است که نعیم فراشری به زبان فارسی نگاشته است که در سال 1815 در مجموعه ای به نام تخیلات جمع شده است و از سوی شرق شناس مطرح آلبانی وجهیی بوحارایا به آلبانی ترجمه و تحت عنوان "اندریمت" به چاپ رسیده است. تاریخ شعر و ادبیات به طور عمومی به غیر از سائر موارد تاریخچه ای یک سری روابط و تأثیر و تأثر مه اغلب به یکی از علل ببه وجود آمدن ایده های گسترده و متنوع شده است چنانکه جریانات ادبی در هر زمان و مکان تابع این قانون بوده است. در پرتو این استدلال پروفسور دکتر اکرم چابه نعیم فراشری را بسیار نزدیک و جهان شرقی می دانست. اثرگزاری شعر شرقی در مجموعه تخیلات به وضوح دیده مس شود آنجائیکه نویسنده جهان بینی خود برای روح و زندگی انسان را توسط پیام های منزوم که به فارسی روان نوشته شده است ارائه می کند با استفاده از نماد های با منشع قرآنی جهت بیان جهان درونی و معنوی انسان این دسته شاعران دلیلی را بر تأثر شاعر از فرهنگ شرقی را تشکیل می دهد در چشمان یک پانتیست حقیقی چنانکه نعیم فراشری می باشد معنویت و مادیگرایی دو آیینه ای هستند به ظاهر با رنگهای متفاوت وای در اساس کار کرد آنها باز تاب دادن زندگی و طبعیتی است که از یک وحدت مطلق سرچشمه می گیرند. ساحنه ظهور این وحدت کا علم هستی است. اسپینوزا این وحدت را با موجود مطلق یکی می داند. فیخته با روح ساده "سیق" زیرا ابزاری که انسان با آن حضور خدا را می شناسد عقل نیست بلکه قلب است و در حالیکه وسیله ایی نزدیکی به خدا نیز عشق به او است. با رجوع به مفاهیمی که اشعار در خود دارند نتیچه گیری می شود مجموعه شعری تخیلات اثری است که در آن انفجاری عزیم جهان بینی مرتبط با روح انسانی صورت می پذیرد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 335 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود