نمایش مقاله

بررسی تطبیقی نبی در قرآن و عهدین

صفحه: 71تا 96

نشریه: (Pure Life (Student Journal

شماره : 2 دوره دوم، ویژه نامه: قرآن و عهدین (به دو زبان: فارسی و آذری) تابستان/ تیرماه (رمضان المبارک) 1394

نویسندگان: اشرف سادات نوعی باغبان ,مهدی سازندگی ,

کلیدواژگان: قرآن، نبی، عهدین، انجیل، تورات

چکیده مقاله:
در این مقاله به استناد قرآن و‎ ‎عهدین، و‎ ‎هم‌چنین با مراجعه به منابعی که در‎ ‎این زمینه ‏وجود دارد- به ویژه تفاسیر- مبانی مشترک و ویژه ای را در مورد نبوت و وحی، تعیین و ‏به تحقیق پرداخته است. ‏ در این هم‌سنجی قرآن و عهدین، به این نتیجه رسیدیم که انبیا، واسطه‌هایی بودند که ‏کلام خدا را به این جهان نازل می کردند؛ ولی در عهد قدیم این واژه بر دیگر افراد نیز ‏اطلاق می‌شد؛ و در عهد جدید، انبیا به رسولان و حواریون مسیح و افرادی که در طول ‏زمان، پیغام خدا را دریافت می کنند، و به مردم می رسانند، اطلاق می شود‎.‎ نکته دیگر این‌که انتخاب نبی برحسب مشیت و اراده خداوند، از مشترکات قرآن و عهد ‏قدیم است. در عین حال، قرآن کریم بر دائمی بودن نبوت برای نبی تأکید می ورزد؛ اما عهد ‏قدیم این موضوع را نمی‌پذیرد‎.‎‏ ‏ تفاوت انبیا از لحاظ مراتب فضل و کمال جزو مشترکات قرآن و عهدین ‏است‎.‎‏ قرآن و عهدین به وجوب اطاعت مردم از انبیا اشاره می کند‎.‎‏ تعالیم انبیا از ‏مشترکات قرآن و عهدین است؛ و هم‌چنین توحید و قیامت و حیات جاوید نیز ‏از نقاط اشتراک قرآن و عهد جدید است. ‏ دانشمندان مسلمان و علمای عهد قدیم در معنای معجزه اشتراک عقیده دارند. قرآن و ‏عهدین ضمن این‌که خداوند را مبدأ معجزات می‌دانند، برخی از معجزات را به نفوس ‏پیامبران استناد می دهند؛ مشروط بر این‌که به اذن خداوند باشد.‏ قرآن و عهدین، عصمت انبیا را در دریافت و ابلاغ وحی می پذیرند. عصمت عملی و ‏اعتقادی انبیا از اختصاصات قرآن است‎.‎‏ ‏ قرآن و عهدین از موسی (علیه السلام) به عنوان کلیم الله یاد می کند؛ پیامبری که به تعدد معجزه، ‏مشهور است.‏ از دیدگاه قرآن و عهد قدیم؛ وحی، نوعی آگاهی فرابشری و تعلیم قدسی، ملکوتی و ‏یک آموزه غیبی است، و حاصل مکاشفات و اشراقات درونی پیامبر نیست‎.‎‏ مکاشفه ‏مخصوص خدا در عیسی (علیه السلام)، مورد پذیرش قرآن و عهد قدیم نیست‎.‎‏ ‏ نکته آخر این‌که، نقطه مشترک شرایع الهی، نجات و رهایی بشر است، که این عمل ‏توسط وحی انجام می گیرد. در قرآن و عهد قدیم، دستورها و شرایع نازل شده به وسیله ‏پیامبران موجب نجات و رهایی است.‏
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1066 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود