نمایش مقاله

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهید صدر

صفحه: 95تا 122

نشریه: دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره : 1 دوره اول پاییز و زمستان 1392

نویسندگان: زهرا قاسمی ,محمدحسین بهزادی ,محمد‌کاظم کاوه‌پیشقدم ,

کلیدواژگان: عدالت، فارابی، شهید صدر، فلسفه سیاسی.

چکیده مقاله:
عدالت به عنوان یکی از مسائل مهم علوم معرفتی و علوم اجتماعی همواره مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان قرار گرفته است. عینیت و ترجمه عملی توحید در زندگی انسان عدالت است. عدالت از مفاهیم کلیدی و بنیادی در فلسفه سیاسی این دو اندیشمند است. این مقاله می‌کوشد به بررسی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی ابونصر فارابی (معلم ثانی) و شهید صدر بپردازد و همچنین تلاش بر آن است بتوانیم نشان دهیم در نگاه فارابی و شهید صدر عدالت به معنای وسطیت، تناسب و هماهنگی یا قراردادن هرچیزی در جای خود، رعایت حدود هرچیزی و پرهیز و دوری از افراط، زیاد‌ه‌روی، نقصان و کاستی است و همچنین عدالت را به معنای باحقیقت یا حق‌بودن، به مثابه امری عقلاً نیک و شایسته، به معنای خصیصه ماهوی جهان و... می‌دانند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1343 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود