نمایش مقاله

آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی بر کارکردهای خانواده

صفحه: 53تا 92

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 012 دوره پنجم (طهورا) بهار 1391

نویسندگان: فاطمه زاهدی ,سید جعفر حق‌شناس ,

کلیدواژگان: تهاجم فرهنگی، خانواده، بی‌حجابی، مدگرایی، بی‌بند و باری، ابزار صوتی و تصویری.

چکیده مقاله:
اسلام، خانواده را رکن اصلی و هسته مرکزی جامعه می‌شناسد وآن را اولین نهادی به شمار می‌آورد که تربیت و شکوفایی نسل جوان و سرانجام ترقی ملت‌ها را در پی دارد درآن شکل می‌گیرد. این کانون همواره مورد تهاجم فرهنگ بیگانه بوده است. از این رو، سلطه جهانی غرب با هدف تسلط بر منابع ملی و مادی کشورهای اسلامی و با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای تبلیغاتی و... سعی دارد ارزش‌های فرهنگی و دینی مسلمانان را کم‌رنگ و نقش خانواده را در تربیت صحیح فرزندان بی‌اثر سازد تا نیروی نسل جوان را در پیشرفت و بالندگی کشورها از راه اشاعه فساد و بی‌بند و باری از بین ببرد. این موضوع هم نگران‌کننده و هم هشداری جدی برای خانواده‌ها و دست‌اندرکاران امور فرهنگی کشورها است. بنابراین، در این نوشتار سعی شده است ابتدا کارکردهای خانواده بررسی شود، سپس عناصر و نمادهای تهاجم فرهنگی که به کارکرد خانواده آسیب جدی می‌رساند و یا بر آن تأثیر دارد، ارزیابی گردد. سرانجام به منظور حراست از خانواده و کارکرد مثبت آن، راهکارهای دینی و فرهنگی متناسب با رسالت اسلامی و اجتماعی ارائه نماید.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1469 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود