نمایش مقاله

بررسی و نقد مسأله جانشینی پیامبر (ص) در آثار شرق‌شناسان

صفحه: 9تا 31

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: علی‌اکبر جعفری ,طیبه پیشرو ,

کلیدواژگان: ییامبر(ص)، شرق‌شناسان، خلافت، تشیع، تسنن، امام علی(ع)، ابوبکر

چکیده مقاله:
جانشینی رسول خدا، محمدبنعبدالله (ص) به دلیل جنبههای تاریخی از جهت نتایج و پیامدها، توجه بسیاری از خاورشناسان را جلب کرده است؛ عدهای مانند مادلونگ(madelung)به صورت مستقل آن رابررسی کرده‌‌اند و گروهی دیگر مثل هالم(Halm)، شیمل((schemail، لالانی lalani)) و وات (watt) در خلال آثار تألیفی خود به بررسی این مسأله پرداخته‌اند. این افراد در تحقیقاتشان اهداف یک‌سانی نداشتند و به تبع آن، نتایج هم‌سانی نیز نگرفتند. در میان آنان تعداد کمی قرآن را ملاک بررسی خود قراردادند اما همین افراد در فهم قرآن نیز دچار کج‌فهمی شدند و مفهوم واقعی آن را در نیافتند. برخی دیگر به احادیثی پرداختند که از نظر سلسله سند و راویان، دارای مشکل بودند و عده‌ای هم به منابعی مراجعه کردند که مغرضانه در مورد جانشینی پیامبر)ص)اظهارنظر کرده‌اند، این آثار در مجموع با نواقص و کاستی‌های بسیار، روبه‌رواست.در میان شرق‌شناسان عده‌ای جانشینی ابوبکر را پذیرفته و تعداد کمی نیز جانشینی ابوبکر را با شک و تردید قبول کرده‌اند، اما در میان شرق‌شناسان موردی یافت نمی‌شود که جانشینی علی (ع) را به صورت مطلق بپذیرفته باشند هرچند اکثر آنان به برتری امام علی(ع) از بسیاری جهات بر سایر خلفا اعتراف کرده‌اند. علت اساسی این اظهارات آن است که اکثریت آنان در بحث جانشینی پیامبر(ص)، نظریه اهل سنت را ترجیح می‌دهند. براین‌اساس، در این مقاله ضمن نقد و بررسی آرای تعدادی از شرق‌شناسان به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که: خاورشناسان دیدگاه‌های خود در مورد جانشینی پیامبر را بر چه اساسی بیان کرده‌اند؟
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 868 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود