نمایش مقاله

نقش امام خمینی در بیداری اسلامی در مقایسه با سیدجمال‌الدین (بررسی زمینه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارها)

صفحه: 77تا 101

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1392

نویسندگان: مرتضی شیرودی ,سیدمحمد عابدی ,

کلیدواژگان: سیدجمال‌الدین (ره)، امام خمینی (ره)، بیداری اسلامی، نقش، عوامل، راهکار

چکیده مقاله:
نهضت فکری امام خمینی (ره)، از یک‌سو تحول شگرفی در باورها و اذهان عموم جهان به وجود آورد و از سوی دیگر، رهبری این نهضت توانست تنوری‌هایی را که در جهت نیل به اهداف و آرمان‌های والایش در نظر داشت، در چشم‌انداز درخشان انقلاب اسلامی اجرا نماید. با این نگرش اگر به نهضت فکری سیدجمال‌الدین (ره) نگریسته شود، می‌توان گفت که هرچند عظمت این نهضت به لحاظ تأثیرگذاری در عرصه جهانی به ویژه در ساحت افکار عموم ملت‌های مسلمان نقطه عطف در تاریخ معاصر جهان اسلام به شمار می‌رود، مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است: زمینه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارهای سیدجمال‌الدین در بیداری اسلامی در مقایسه با امام خمینی(ره) چه بوده است؟ این پرسش را می‌توان با این فرضیه پاسخ داد که زمینه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارهایی که امام خمینی (ره) برگزید، مناسب‌ترین گزینه در جهت به ثمر رسیدن این نهضت فکری و انقلابی بود، در حالی که نهضت سیدجمال‌الدین فاقد آن‌‌ها بود. از این رو، آرمان‌های سیدجمال به صورت کامل تحقق نیافت. هدف از این پژوهش، الگوپذیری از نهضت امام خمینی (ره) در بیداری اسلامی است. روش پژوهش حاضر، تحلیلی - تبیینی است، زیرا نگارنده سعی دارد زمینه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارهای نهضت امام خمینی و سیدجمال را باهم مقایسه و ثمردهی هر کدام را روش ننماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی مانند مرجعیت، حوزه‌محوری، مردم‌سالاری دینی، دکترین ولایت‌فقیه و تشکیل حکومت اسلامی، نهضت فکری و انقلابی امام خمینی را به ثمر رسانید و آرمان‌هایش را تحقق بخشید؛ اما این ویژگی‌ها، در نهضت فکری سیدجمال به چشم نمی‌خورد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1028 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود